Умот не е брод што треба да се натовари, умот е оган што треба да се разгори.“ - Плутарх