Умот не е брод што треба да се натовари, умот е оган што треба да се разгори.“ - Плутарх

петак, 15. јун 2018.

Предизвик за млади истражувачи

Фонд за иновации и технолошки развој
Предизвик за млади истражувачи

Иновација претставува добро кое произлегува од претходен процес на согледување на актуелната состојба и подобрување на истата преку користење на разни техники и методи со кои се доаѓа до задоволување на некои дотогаш непознати барања.
Постојат шест типови на иновации:
радикални иновации,
инкрементални иновации,
иновации на производот,
иновации на процесот,
организациони иновации и 

маркетинг.Нема коментара:

Постави коментар